linkipytania i odpowiedziarchiwumkontakt
  o fundacji      aktualno¶ci      partnerzy      sponsorzy      współpraca      tematy endokrynologiczne      dla lekarzy   

Fundacja Profilaktyki Endokrynologicznej im. Jerzego Tetera zwraca się do firm prywatnych, instytucji państwowych, osób prywatnych, stowarzyszeń i organizacji pozarz±dowych oraz samorz±dów lokalnych o wzięcie udziału w zorganizowaniu Programu Profilaktyki Endokrynologicznej dla kobiet i mężczyzn w Polsce.

Fundacja została powołana w 1998 roku ze względu na społeczne znaczenie chorób zwi±zanych z zaburzeniami hormonalnymi i możliwo¶ci zmniejszenia ich występowania poprzez stosowanie profilaktyki endokrynologicznej.
Fundacja jest organizacj± non-profit, aktualnie jeste¶my w trakcie rejestracji w KRS jako organizacji pożytku publicznego.

Do tej pory, przez kilka lat organizacja prowadziła popularyzację wiedzy o zasadach profilaktyki chorób występuj±cych lub nasilaj±cych się z przyczyn hormonalnych w ¶rodkach masowego przekazu: prasie, radio, TV. Okresowo prowadziła kursy szkoleniowe, organizowała konferencje i spotkania edukacyjne.

Obecnie, ze względu na potrzebę realizacji Programu Profilaktyki Endokrynologicznej, poszukujemy sponsorów, którzy uczestniczyliby w zbieraniu funduszy niezbędnych do otworzenia wiod±cego o¶rodka Centrum Profilaktyki Endokrynologicznej w Warszawie, a następnie kilku o¶rodków regionalnych. O¶rodki te będ± prowadziły stał± akcję o¶wiatowo-szkoleniow± zarówno dla lekarzy, jak i różnych grup społecznych oraz badania skriningowe (przesiewowe) w¶ród kobiet i mężczyzn z wyodrębnieniem grup wysokiego ryzyka schorzeń hormonozależnych i ustaleniem zasad profilaktycznego leczenia hormonalnego.

Program ten znacz±co zmniejszy zapadalno¶ć na raki piersi i trzonu macicy, przerostu prostaty, miażdżycę, osteoporozę i wiele innych schorzeń.

Wspieraj±c Program Profilaktyki Endokrynologicznej sponsorzy inwestuj± nie tylko w wizerunek społeczny i prestiż swojej firmy, ale również w swoje zdrowie, zdrowie swoich rodzin oraz swoich pracowników i ich rodzin – bowiem Program ten dotyczy nas wszystkich - kobiet i mężczyzn od 20 roku życia!

Prezes Fundacji
dr Ewa Wierzbowska

 Copyright © by Fundacja Profilaktyki Endokrynologicznej im. Jerzego Tetera Created by Agencja interaktywna e-mouse