linkipytania i odpowiedziarchiwumkontakt
  o fundacji      aktualno¶ci      partnerzy      sponsorzy      współpraca      tematy endokrynologiczne      dla lekarzy   

Fundacja Profilaktyki Endokrynologicznej im. Jerzego Tetera podjęła się opracowania i realizacji kompleksowego programu prewencji i wczesnej diagnostyki zaburzeń hormonalnych u kobiet i mężczyzn w Polsce.

Program profilaktyki endokrynologicznej to:

  • Ogólnopolska akcja o¶wiatowa z zakresu endokrynologii ginekologicznej i andrologii w ¶rodkach masowego przekazu; spotkania z dziennikarzami maj±ce na celu rozpowszechnianie materiałów edukacyjnych, wykłady dla organizacji pozarz±dowych, innych instytucji oraz inicjatyw obywatelskich; udzielanie porad indywidualnych dla kobiet i mężczyzn.
  • Zorganizowanie o¶rodka wiod±cego w Warszawie - CENTRUM PROFILAKTYKI ENDOKRYNOLOGICZNEJ, następnie kilku o¶rodków regionalnych na terenie całego kraju - prowadz±cych badania przesiewowe ludno¶ci (screening) oraz szkolenia dla lekarzy, a także organizowanie spotkań, wykładów edukacyjnych dla różnych grup społecznych.
  • Ogólnopolska akcja o¶wiatowa z zakresu endokrynologii ginekologicznej i andrologii w ¶rodkach masowego przekazu; spotkania z dziennikarzami maj±ce na celu rozpowszechnianie materiałów edukacyjnych, wykłady dla organizacji pozarz±dowych, innych instytucji oraz inicjatyw obywatelskich; udzielanie porad indywidualnych dla kobiet i mężczyzn.

Działania informacyjno-szkoleniowe maj± na celu:

  • zwiększenie wykrywania zaburzeń hormonalnych u kobiet i mężczyzn (od 20 roku życia do póĽnej staro¶ci)
  • wyodrębnienie grup wysokiego ryzyka występowania nowotworów hormonozależnych - raka piersi i narz±du rodnego u kobiet, przerostu prostaty u mężczyzn oraz schorzeń współistniej±cych b±dĽ występuj±cych w następstwie zaburzeń hormonalnych
  • promowanie wczesnej diagnostyki i ustalanie wskazań do leczenia hormonalnego
  • promowanie zasad profilaktycznej i bezpiecznej terapii hormonalnej

Fundacja wyst±piła o pomoc w realizacji Programu do:

  • Prezydenta m.st. Warszawy
  • Naczelnej Rady Lekarskiej
  • Władz miast wojewódzkich

Fundacja będzie się starała o pozyskanie funduszy z Unii Europejskiej, a także wł±czenie innych krajów UE do PROGRAMU PROFILAKTYKI ENDOKRYNOLOGICZNEJ.

Opinie o programie

Wczesne rozpoznawanie i prawidłowe leczenie zaburzeń hormonalnych jest profilaktyk± schorzeń występuj±cych b±dĽ nasilaj±cych się pod wpływem nieprawidłowego poziomu hormonów. Dotyczy to m.in. nowotworów piersi i narz±du rodnego u kobiet, przerostu prostaty u mężczyzn, natomiast - osteoporozy, choroby wieńcowej, zawałów serca, nadci¶nienia tętniczego, udarów mózgu, miażdżycy, otyło¶ci i przyspieszenia procesów starzenia - u wszystkich.

 Copyright © by Fundacja Profilaktyki Endokrynologicznej im. Jerzego Tetera Created by Agencja interaktywna e-mouse