linkipytania i odpowiedziarchiwumkontakt
  o fundacji      aktualno¶ci      partnerzy      sponsorzy      współpraca      tematy endokrynologiczne      dla lekarzy   

Potrzeba Promocji Badan Mammograficznych Wsród Kobiet Polskich

Polsko-Amerykański Program Walki z Rakiem Piersi.

Marek Zawadzki, Marek Rudnicki
Metropolitan Group Hospitals/University of Illinois w Chicago i Beskidzkie Centrum Onkologii, Bielsko-Biała.

Wstęp

W typowej populacji amerykańskiej ponad 70% kobiet uczestniczy w profilaktycznych badaniach mammograficznych. W¶ród imigrantek mieszkaj±cych w USA badania te s± wykonywane znacznie rzadziej.
Pomimo wzrostu zagrożenia rakiem piersi po emigracji do USA, brak jest danych okre¶laj±cych dostępno¶ć oraz poddawanie się badaniom mammograficznym przez kobiety pochodzenia polskiego, mieszkaj±ce w USA.

Cel

okre¶lenie barier obniżaj±cych dostęp do badan mammograficznych w polonijnym ¶rodowisku w Chicago.

Metoda

2884 rodzin polonijnych zamieszkałych w Cook County Stanu Illinois randomizowano do badan ankietowych. Zakwalifikowane do badania kobiety (urodzone w Polsce, wiek > 40 lat) odpowiadały na pytania dotycz±ce socjodemograficznych czynników które mog± wpływać na decyzje poddania się mammografii. Relacje miedzy badanymi wskaĽnikami analizowano statystycznie.

Wyniki

Uzyskano 429 odpowiedzi od kobiet przebywaj±cych od 1 do 54 lat (13.5+9.4) w USA. 68.5% badanych ma swego lekarza, ale tylko 47.8% miało badanie lekarskie w ci±gu ostatniego roku. Corocznej mammografii poddaje się jedynie 27.3% kobiet. 51.5% respondentek miało wykonana mammografie w czasie ostatnich dwóch lat, a dodatkowe 20.2% wcze¶niej.
Długo¶ć pobytu w USA, znajomo¶ć angielskiego, coroczna wizyta u lekarza, ubezpieczenie, edukacja i dochód były znamiennymi czynnikami wpływaj±cymi na poddanie się mammografii (p<0.01), podczas gdy wiek, stan rodzinny i zatrudnienie nie miały większego znaczenia.

Podsumowanie

Polki, przybywaj±ce do USA poddaj± się badaniom lekarskim i mammograficznym rzadziej aniżeli kobiety z populacji Amerykanek. Wyniki badania podkre¶laj± konieczno¶ć promocji i dalszej edukacji w polonijnym ¶rodowisku dla przezwyciężania barier hamuj±cych korzystanie z współczesnych metod wczesnej diagnostyki raka piersi.

 Copyright © by Fundacja Profilaktyki Endokrynologicznej im. Jerzego Tetera Created by Agencja interaktywna e-mouse