linkipytania i odpowiedziarchiwumkontakt
  o fundacji      aktualno¶ci      partnerzy      sponsorzy      współpraca      tematy endokrynologiczne      dla lekarzy   

Czynniki Ryzyka Chorób Układu Sercowo-naczyniowego u Kobiet

Bronisław Orawiec
Resurection Health System, Chicago, USA

Celem wykładu jest przybliżenie słuchaczom głównych czynników ryzyka chorób serca w¶ród kobiet. Pomimo ogromnego postępu w kardiologii, choroby sercowo-naczyniowe s± nadal najczęstsz± przyczyn± zgonów zarówno w¶ród kobiet jak i mężczyzn. Od lat 80-tych wskaĽnik ¶miertelno¶ci z powodu chorób serca jest nawet wyższy u kobiet niż u mężczyzn. ¦wiadomo¶ć kobiet dotycz±ca zagrożeniem chorobami serca jest ci±gle niewystarczaj±ca i większo¶ć uważa nowotwory (w tym rak piersi) za główne zagrożenie zdrowia i życia.

Klasyczne czynniki ryzyka miażdżycy to nadci¶nienie tętnicze, dyslipidemia, cukrzyca, otyło¶ć i palenie. Nadci¶nienie i dyslipidemia stanowi± poważny problem zdrowotny na całym ¶wiecie. Im wyższe ci¶nienie tętnicze krwi, tym większe ryzyko ¶mierci spowodowanej chorobami sercowo-naczyniowymi.

W kwestii ci¶nienia tętniczego krwi w Stanach Zjednoczonych obowi±zuj± opublikowane w 2003 roku wytyczne JNC 7 (Joint National Commitee on Prevention, Detection, Evaluation and Treatment of High Blood Pressure). Zawieraj± one now± klasyfikację ci¶nienia oraz zalecenia leczenia.

Większo¶ć pacjentów z nadci¶nieniem ma podwyższony poziom "złego" cholesterolu (LDL). Poł±czenie nadci¶nienia z wysokim cholesterolem zwiększa znacznie ryzyko ¶mierci. NCEP - ATP III (National Cholesterol Education Program - Adult Treatment Panel III) opracował najnowsze wskazania terapii zaburzeń gospodarki lipidowej.

Ryzyko choroby wieńcowej serca wzrasta wraz z poziomem całkowitego cholesterolu. U kobiet po okresie przekwitania cholesterol gwałtownie wzrasta. Szczególnie niebezpieczna jest kombinacja niskiego "dobrego" cholesterolu (HDL) oraz wysokich warto¶ci trójglicerydów. Cukrzyca i zespół metaboliczny (jego elementy to: otyło¶ć brzuszna, dyslipidemia, podwyższone warto¶ci ci¶nienia, oporno¶ć na insuline) s± obecnie uznawane za równoważne pod względem ryzyka chorobie wieńcowej i wymagaj± takiego samego leczenia.

Podstawowym celem u chorych z chorob± wieńcow± jest obniżenie LDL. Wtórnym celem jest leczenie trójglicerydów i HDL. Model leczenia wg zaleceń NCEP - ATP III kładzie nacisk także na szukanie innych czynników ryzyka (zwi±zanych z zaburzeniami gospodarki lipidowej: trójglicerydy, lipoproteina A, małe cz±steczki LDL, podgrupy w frakcji HDL, Apo B, Apo A-1; lub innych: CRP, czynniki trombogeniczne oraz homocysteina).

NCEP - ATP III zostało opublikowane w 2001 oraz uaktualnione w 2004 w ¶wietle ostatnich badań klinicznych. Zdefiniowano now± grupę wysokiego ryzyka, do której zaliczono chorych z udokumentowan± chorob± wieńcow± oraz kilkoma czynnikami ryzyka, takimi jak cukrzyca, palenie papierosów, wspomniany zespół metaboliczny oraz ostry zespół wieńcowy.

Chociaż czynniki ryzyka s± podobne w¶ród kobiet i mężczyzn to wiele czynników, wł±czaj±c cholesterol oraz niektóre lipoproteiny maj± odmienny wpływ na występowanie chorób sercowo-naczyniowych.

Należy podkre¶lić znaczn± rozbieżno¶ć pomiędzy standardami a praktyk±. Leczenie oraz kontrola nadci¶nienia jest niewystarczaj±ca, jeszcze więcej jest do zrobienia w kwestii leczenia i kontroli zaburzeń gospodarki lipidowej oraz podniesienia ¶wiadomo¶ci w¶ród kobiet.

W przypadku społeczno¶ci polonijnej ¶wiadomo¶ć ryzyka zaburzeń gospodarki lipidowej jest podobnie niewystarczaj±ca. Wyniki badań ankietowych przeprowadzanych w klinikach dr Orawca w latach 1998-2006 podczas badań przesiewowych definitywnie wskazuj± na to, że u¶wiadamianie pacjentów jest zbyt niskie.

Wspólnym celem zaleceń JNC 7 i NCEP jest podkre¶lenie znaczenia leczenia i kontroli wielorakich czynników ryzyka chorób układu sercowo-naczyniowego. Wykładnie JNC i NCEP s± nieustannie uaktualniane, naszym obowi±zkiem jest ich ¶ledzenie i przestrzeganie w praktyce lekarskiej.

 Copyright © by Fundacja Profilaktyki Endokrynologicznej im. Jerzego Tetera Created by Agencja interaktywna e-mouse